Filter
 • סט על הניסים ה”כ

  100.00
 • דבקה נפשי אחריך

  25.00
 • ככל אשר שאלת תפילה

  25.00
 • הגיון התפילה

  15.00
 • ועדים מהרב שלמה הופמן – פחד

  30.00
 • שס וגשל “נהרדעא” סט קטן

  130.00
 • פנינים על התורה – מבצע

  25.00
 • ככל אשר שאלת מועדים

  25.00
 • שיחות עם הרב שלמה הופמן

  30.00
 • ככל אשר שאלת שבת

  25.00
 • ספר המזלות משנת אליהו

  25.00
 • אדרבה

  20.00
 • הנני בידך

  20.00
 • שיחות הרב הופמן – שידוכים ושלום בית

  30.00
 • העירוב

  30.00
 • המקומות הקדושים

  35.00
 • ועדים מהרב שלמה הופמן זצ”ל

  30.00
 • עין אליהו – אגדות השס סט דכ

  75.00
 • בניהו בן יהוידע על הש”ס

  80.00
 • שו”ת רב פעלים ה”כ

  90.00
נוסף בהצלחה: